Bilimadamlarının yapmış olduğu farklı deneyler bazen tüylerimizi ürpertmekte bazen ise şaşırtmakta. İşte bu videoda yer alan bazı sıra dışı deneylerde hem ürperip hem aydınlanacağız.

Modern Bilimin Doğuşu

Modern bilimin doğuşuna ve gelişimine tanıklık eden dâhili ve harici birçok saik bulunmaktadır. Hârici saikler bakımında modern bilimin tarihsel arka planında, Antik Yunan, Kilise Müessesi, Roma ve bilhassa da İslâm Medeniyeti vs. yer almaktadır. Modern biliminin doğuşunu, gelişimini hazırlayan ve modern tefekkürü şekillendiren dâhili saiklerin başında ise, Rönesans akımı ve Aydınlanma çağının düşünme ilkelerinin yanı sıra Kopernik (1473-1543), Kepler (1571-1630), Galileo (1564-1642), Newton (1643-1727) ve Descartes (1596-1650) gibi birçok bilim adamının bilimsel çalışmaları gelmektedir. Bu bağlamda araştırmamız, modern bilimi, onu vücuda getiren dâhili saikler ekseninde irdelemeyi amaçlamaktadır.

Rönesans zihniyetinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan ve iki yüzyıl (17-19 yy) boyunca Batı’yı tesiri altına alan Aydınlanma(!) çağı, seküler ve materyalist aklın hüküm sürdüğü ve aynı zamanda geçmiş ile olan kopuşu ifade eden bir çağa tekabül eder. Bu seküler çağdaş bilim adamları, Rönesans’tan miras aldıkları insan hayatının düşünsel bağlamına ilişkin fikirleri daha ileri bir safhaya taşıyarak maddi dünya ile sınırlandırma yoluna giderek deneysel bir düzlemde tahlil etmişlerdir. Bu bakımdan Aydınlanma çağının temel fikir ve zikir arayışı, seküler bilgi nazariyesi ve varlıksal anlayış doğrultusunda “ideal insan” ve “ideal toplum” inşası üzerine var olmuştur.